Algemene voorwaarden

Ekat Consulting

Lange Nieuwstraat 83

2000 Antwerpen

België

Ondernemingsnummer 0838 874 608

B.T.W. nummer  BE 0838 874 608

ING 377-0262211-57

Klant

Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Ekat Consulting een aanbieding doet tot het leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden alsmede degene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van goederen of diensten.

Ekat Consulting en de klant, genoemd in de bijgevoegde offerte als "de opdrachtgever", komen overeen dat deze overeenkomst ("de overeenkomst") van toepassing is op de levering van online marketing en webdevelopment goederen en diensten van Ekat Consulting aan de opdrachtgever. De offerte beschrijft de precieze goederen en diensten van de overeenkomst, zoals die door de opdrachtgever is aanvaard. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden door het ondertekenen van een gedateerd geschrift door beide partijen. Dit ondertekend geschrift wordt dan gehecht aan de originele overeenkomst waarop de bepalingen van de aangepaste overeenkomst van toepassing zijn.

1. Overeenkomst

1.1 Alle prijsoffertes zijn vrijblijvend en binden Ekat Consulting tot niets. Enkel de overeenkomst die door de partijen ondertekende is, verbindt Ekat Consulting en zijn opdrachtgever.

1.2 De "Algemene voorwaarden" van Ekat Consulting, zoals deze bij de ondertekende offerte (een URL die leidt naar de webpagina waar alle de voorwaarden staan) zijn opgenomen, gelden bij uitvoering van de overeenkomsten.

1.3 Betalingen aan derden, zoals leveranciers van producten of diensten, betalende aanmeldingen, registratie domeinnamen, bezoekersstatistieken, hosting, klikbudgetten, media budgetten, conversievergoedingen, plugins, templates, cms systremen, ... worden integraal naar de opdrachtgever doorgefactureerd tenzij overeengekomen is deze kosten aan derden rechtstreeks naar de opdrachtgever te richten. Ekat Consulting kan niet verantwoordelijhk gesteld worden voor de kwaliteit van het eventueel aangeleverde materiaal.

1.4 Voor extra diensten die buiten de beschrijving van de eerdere overeenkomst vallen, zal een extra supplementaire overeenkomst worden opgesteld die ingaat van zodra deze ondertekend is door de opdrachtgever.

1.5 De overeenkomst is afgelopen wanneer de opdrachtgever 3 maand voor het verstrijken van de contractueel vastgelegde termijn, zoals die vermeld staat op de eerder ondertekende offerte, schriftelijk of per e-mail kenbaar maakt de samenwerking stop te zegt na afloop van de huidige overeenkomst. Wanneer dit niet is gebeurd, zal de overeenkomst na afloop van de samenwerking, stilzwijgend worden verlengd voor een jaar.  Ekat Consulting heeft het recht bij elke verlenging (stilzwijgend of schriftelijke vernieuwing van de overeenkomst) nieuwe voorwaarden uit te werken en in de vernieuwde overeenkomst op te nemen.

2. Verplichtingen van de opdrachtgever

2.1 Om Ekat Consulting toe te laten haar contractuele verplichtingen onder de overeenkomst na te komen, moet de opdrachtgever Ekat Consulting tijdig voorzien van alle noodzakelijke en nuttige medewerking, toegang, kennis, materialen en documentatie. Deze medewerking zal steeds volledig worden voldaan binnen de 5 werkdagen.

2.2 De opdrachtgever waarborgt en vrijwaart Ekat Consulting voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door hem aan Ekat Consulting ter beschikking wordt gesteld, en waarborgt dat het gebruik van dit materiaal en deze informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden, en vrijwaart Ekat Consulting tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.

2.3 Elke aanwending door de opdrachtgever van enig materiaal (zoals bv. zoektermen, omschrijvingen of metatags, beeldmateriaal, …) dat beschermd is door de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en deze vrijwaart Ekat Consulting tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot inbreuken op hun rechten. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Ekat Consulting inzake de rechten van derden geen enkele controlebevoegdheid uitoefent.

2.4 De opdrachtgever zal elke bewerking of aanpassing die door de opdrachtgever of derden aan website of tools waar Ekat Consulting zijn diensten op levert, vooraf aan Ekat Consulting melden. De opdrachtgever aanvaardt en erkent dat de uitvoering en de diensten van Ekat Consulting hierdoor ernstig kunnen worden beïnvloed en/of gehinderd worden door aanpassingen en bewerkingen waarvan Ekat Consulting op voorhand niet werd ingelicht.

2.5 Ekat Consulting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke tekortkomingen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen onder artikel 2.

2.6 Ekat Consulting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke tekortkomingen van leveranciers anders dan Ekat consulting zoals bv hosting, software, of andere diensten of producten.

3. Annulering / verbreking van de overeenkomst door de klant

3.1 De opdrachtgever kan de ondertekende overeenkomst niet annuleren, behoudens met instemming van de annulering van de overeenkomst door Ekat Consulting bij aangetekend schrijven. Ingeval van annulering is de opdrachtgever aan Ekat Consulting een forfaitaire vergoeding van 25% verschuldigd op de totale openstaande waarde van de overeenkomst, inclusief B.T.W.

3.2 Een tijdelijke onderbreking van de samenwerking is niet mogelijk, behoudens met instemming van de tijdelijke onderbreking van de overeenkomst door Ekat Consulting bij aangetekend schrijven. Ingeval van tijdelijke onderbreking is de opdrachtgever aan Ekat Consulting een forfaitaire vergoeding van 15% verschuldigd van het totale te factureren bedrag, inclusief B.T.W. De periode dat de overeenkomst werd onderbroken zal bij de duur van de overeenkomst worden bijgeteld.

3.3 Openstaande vergoedingen en eventuele schadevergoedingen aan derden door de verbreking van de overeenkomst zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

3.4 Bij beëindiging van deze Overeenkomst, op welke wijze of om welke reden dan ook, blijven de artikelen 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14 van kracht.

4. Annulering / verbreking van de overeenkomst door Ekat Consulting

Bij aangetekend schrijven kan Ekat Consulting zonder enige verdere verbintenis de overeenkomst op ieder moment stopzetten, zonder dat daarvoor een compensatie moet worden vergoed aan de opdrachtgever of aan derden.

5. Omschrijving van de dienstverlening / prijs

De dienstverlening en de prijs worden omschreven in bijlage aan de overeenkomst. De prijs is exclusief 21% B.T.W.

6. Leveringstermijnen

De termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Controle door de klant

Vanaf de factuurdatum beschikt de klant over 7 dagen om bij aangetekend schrijven opmerkingen of klachten te richten aan het adres van Ekat Consulting. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij de Verkoper schriftelijk aanvaardt deze te behandelen.

8. Eigendomsoverdracht

De dienstverlening blijft eigendom van Ekat Consulting tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en forfaitaire vergoeding door de opdrachtgever. De dienstverlening gebeurt op risico van de opdrachtgever.

9. Confidentialiteit en gegevensverwerking

9.1 Alle informatie over een partij, waar partijen bij de totstandkoming en in uitvoering van de overeenkomst rechtstreeks of onrechtstreeks toegang toe krijgen, wordt als vertrouwelijk beschouwd. Deze vertrouwelijke informatie zal door beide partijen, voor zover als nodig, uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. De partijen verbinden er zich toe om hun werknemers en medewerkers, in de ruimste zin van het woord, te weerhouden van enige openbaarmaking of terbeschikkingstelling aan derden van vertrouwelijke informatie.

9.2 Publieke informatie of informatie die op rechtmatige wijze werd verkregen van derden, valt niet onder de vertrouwelijkheid regel van 9.1.

9.3 De opdrachtgever laat Ekat Consulting toe om in haar communicatie met naam, logo, behaalde resultaten,... te verwijzen naar de opdrachtgever als klant, tenzij anders contractueel overeengekomen.

9.4 De persoonsgegevens van de opdrachtgever of zijn werknemers en medewerkers, die aan Ekat Consulting worden meegedeeld met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, kunnen en mogen door Ekat Consulting worden verwerkt en gebruikt voor commerciële doelen. Toch hebben de betrokken personen het recht zich hiertegen schriftelijke en kosteloos te verzetten. Het is de opdrachtgever zelf om zijn werknemers of medewerkers in te lichten over de mogelijkheid dat hun gegevens door Ekat Consulting kunnen worden gebruikt.

10. Overmacht

Ekat Consulting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht. 'Overmacht' omvat alle niet te voorziene gebeurtenissen, alle gebeurtenissen buiten de wil van Ekat Consulting, waardoor de overeenkomst geheel, gedeeltelijk of tijdelijk niet kan worden uitgevoerd. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of de opdrachtgever zelf.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Ekat Consulting is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade, of verlies van inkomsten die de opdrachtgever zou lijden ten gevolge van de levering van de diensten van Ekat Consulting tijdens de overeenkomst. Ekat Consulting ook is enkel aansprakelijk voor de schade die ze rechtstreeks veroorzaakt of door grove nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst. De totale waarde van de aansprakelijkheid van Ekat Consulting zal in elk geval steeds beperk zijn tot de totale waarde de gesloten overeenkomst.

11.2 Ekat Consulting kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elk soort schade aan derde partijen, veroorzaakt door de opdrachtgever, die zou voortvloeien uit het al dan niet onrechtmatig gebruik van haar producten of diensten. Ekat Consulting kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door de opdrachtgever zelf of door derde partijen (vb. hosting, Affiliatie sites, Google,...).

11.3 Ekat Consulting biedt voor geen enkele van haar diensten een garantie op succes, slaagkansen en rendement en kan voor het niet behalen van de resultaten ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit omdat deze resultaten sterk worden beïnvloed door externe factoren, zowel online als offline, waarop Ekat Consulting geen controle heeft (vb. acties van de opdrachtgever zelf alsook van derde partijen zoals Google, Yahoo, Affiliatie sites,...). Verder erkent de opdrachtgever ook de online concurrentiegraad of willekeur van de zoekmachines als werkende kracht op de resultaten.

11.4 Om het vooropgestelde doel van de overeenkomst te behalen zal Ekat Consulting voor bepaalde diensten afhankelijk zijn van de service, software en diensten van derde partijen (vb. Affiliatie bedrijven als TradeTracker of Tradedoubler, Google Adwords of Analytics, vergelijksites als Kieskeurig, Beslist,...). 'Media budgetten' (klikbudget bij Google Adwords, kosten van affiliatie bedrijven, conversiekosten,...) die op voorhand door Ekat Consulting worden opgesteld zijn enkel indicatief en kunnen verschillen met de bedragen die door de derde partij wordt gefactureerd. In geval van verschillende bedragen, gelden de facturen van de derde partijen als werkelijke bedragen en/of aantallen.

12. Niet-afwerving

Alle betrokken partijen weerhouden zich ervan werknemers, medewerkers en/of freelancers van elkaar in dienst te nemen of werk/diensten te laten verrichten vanaf de start van de duur van de overeenkomst tot 12 maanden na afloop ervan. Indien deze overeenkomst wordt gebroken zal de overtredende partij een schadevergoeding betalen aan de benadeelde partij die gelijk is aan 2 jaar brutoloon van de werknemer of medewerker. Indien het gaat om een freelancer zal deze schadevergoeding gelijk zijn aan het jaarloon, mocht deze freelancer 1 jaar lang fulltime aan zijn gefactureerde uurloon werken. Deze overeenkomst blijft gelden, tenzij schriftelijk en met wederzijds akkoord door beide partijen overeengekomen.

13. Facturatie

13.1 De facturen van Ekat Consulting zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking aan deze regel.

13.2 De prijs, alsook de B.T.W., is betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, behoudens andere vermelding op de factuur.

13.3 Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen.

13.4 Wanneer een factuur op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijke betaald, zal de opdrachtgever een forfaitaire vergoeding aan Ekat Consulting betalen van 15% met een minimumbedrag van 50€ en een interest van maandelijks 10% op de totale waarde van de nog te betalen facturen, inclusief B.T.W, waarbij elke igaande maand voro een volledige maand gerekend wordt. Dit tot op de dag van de volledige betaling.

13.5 In geval van de niet-betaling van een vervallen factuur, houdt Ekat Consulting zich het recht voor om waar en indien mogelijk, de reeds uitgevoerde werken en diensten, van die vervallen factuur, te stoppen en/of terug te nemen.

13.6 De maand waarin er een gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de prijs op de vervaldag van de factuur is, zal Ekat Consulting zijn dienstverlening nog voortzetten tot het einde van die maand, maar zolang het openstaande saldo de daaropvolgende maand niet volledig is vergoed, vervalt de dienstverlening automatisch in tijdelijke onderbreking (3.2) met alle daarbij horende consequenties, waarvoor Ekat Consulting niet verantwoordelijk kan gesteld worden.

13.7 De opdrachtgever beschikt vanaf de factuurdatum over 7 werkdagen om zijn opmerkingen of klachten te formuleren bij aangetekend schrijven of om de factuur te protesteren.

14. Geschillenregeling

14.1 Voor alle geschillen zal het Belgische recht op de Overeenkomst van toepassing zijn. Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van de Overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

14.2 Alle kosten in verband met de invordering van facturen langs gerechtelijke weg of incasso bureau's, worden op de opdrachtgever verhaald. Het inschakelen van een incasso bureau kan na niet-betaling van de factuur vanaf de vervaldatum.